Kapcsolat
  The clean solution

  Adatvédelmi nyilatkozat

  Adatvédelmi nyilatkozat

  Örömünkre szolgál, hogy érdeklődik cégünk iránt. Az adatvédelem különös fontosságú a MEIKO ügyvezetése számára. A MEIKO internetes honlapjainak használata alapvetően bármilyen személyes adat megadása nélkül lehetséges. Amennyiben egy érintett az internetes honlapunkon cégünk különleges szolgáltatásait igénybe szeretné venni, akkor szükség lehet a személyes adatok kezelésére. Ha személyes adatok kezelése szükséges, de nem áll rendelkezésre az ilyen jellegű kezelésre vonatkozó jogalap, akkor főszabályként beszerezzük az érintett hozzájárulását.

  A személyes adatok kezelése, mint például az érintett neve, lakcíme, e-mail címe vagy telefonszáma, az általános adatvédelmi rendelettel összhangban és a MEIKO-nál érvényben lévő országspecifikus adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal cégünk tájékoztatni kívánja a nyilvánosságot az általunk kért, használt és kezelt személyes adatok természetéről, terjedelméről és rendeltetéséről. Valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozat segítségével az érintettek felvilágosítást kapnak az őket megillető jogokról.

  A MEIKO, mint adatkezelő, számos technikai és szervezési intézkedést végrehajtott annak érdekében, hogy a jelen internetes honlapon kezelt személyes adatok lehető legteljesebb biztonságát biztosítsa. Az internet alapú adatátvitelben azonban alapvetően lehetnek biztonsági rések, így az abszolút védelem nem biztosítható. Ezért minden érintett szabadon dönthet arról, hogy a személyes adatait inkább egyéb úton, mint például telefonon, szeretné-e közölni.

  1. Fogalommeghatározások

  A MEIKO adatvédelmi nyilatkozata azon fogalmakon alapszik, amelyeket az európai irányelveket meghatározó és szabályozó hatóságok alkalmaztak az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) kibocsátásánál. Az adatvédelmi nyilatkozatunknak a nyilvánosság és a vevőink számára egyaránt könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie. Ennek érdekében, mindenek előtt tisztázni szeretnénk a használt fogalmakat.

  Többek között a következő fogalmakat használjuk a jelen adatvédelmi nyilatkozatban:

  • a)    személyes adatok

  Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban „érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

  • b)    érintett

  Érintett minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a személyes adatait az adatkezelők kezelik.

  • c)    adatkezelés

  Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

  • d)    az adatkezelés korlátozása

  Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

  • e)    profilalkotás

  A profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

  • f)     álnevesítés

  Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

  • g)    felelős vagy adatkezelő

  A felelős vagy adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

  • h)    adatfeldolgozó

  Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

  • i)      címzett

  Címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

  • j)      harmadik fél

  Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

  • k)    az érintett hozzájárulása

  Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

  2. Az adatkezelő neve és címe

  Felelős az Általános Adatvédelmi Rendelet, egyéb az Európai Unió tagállamaiban érvényes adatvédelmi törvények és más adatvédelmi természetű rendelkezések értelmében:

  MEIKO Clean Solutions Austria GmbH, Liesinger-Flur-Gasse 17 / Objekt 3, 1230 Wien
  Telefon: +43 (1) 6992039 - 0, Fax: +43 (1) 6992039 - 23, E-Mail: office@meiko.at

  3. Adatvédelmi tisztviselő neve és címe

  Az adatkezelésért felelős személy adatvédelmi tisztviselője:

  Ernst Mraz
  Tel.: +43 (1) 6992039 – 26
  ernst.mraz@meiko.at

  Minden érintett bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel bármikor közvetlenül fordulhat adatvédelmi tisztviselőinkhez.

  4. Cookie-k

  A MEIKO internetes honlapjai cookie-kat alkalmaznak. A cookie-k olyan szövegfájlok, amelyek egy webböngészőn keresztül kerülnek egy számítógépes rendszerre elhelyezésre és tárolásra.

  Számos internetes honlap és szerver alkalmaz cookie-kat. Sok cookie tartalmaz úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyértelmű azonosítója. A cookie egy jelsorozatból áll, amellyel internetes honlapok és szerverek rendelhetők ahhoz a konkrét webböngészőhöz, amelyben a cookie tárolásra került. Ez lehetővé teszi a látogatott internetes honlapok és szerverek számára, az érintett egyedi böngészőjének egyéb olyan webböngészőktől való megkülönböztetését, amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Egy bizonyos webböngésző az egyértelmű cookie-azonosítóval újra felismerhető és azonosítható.

  A cookie-k telepítésével a MEIKO a jelen internetes honlap látogatói számára felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tud nyújtani, amely a cookie-k tárolása nélkül nem lenne lehetséges.

  A cookie-k segítségével a látogató igényeihez igazítva optimalizálni tudjuk az internetes honlapunkon megtalálható információkat és ajánlatokat. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, mint ahogy azt már említettük, hogy felismerjük az internetes honlapunk látogatóit. A felismerés célja, hogy megkönnyítsük a felhasználók számára az internetes honlapunk használatát. Egy olyan internetes honlap felhasználójának, amely cookie-kat használ, például nem kell minden alkalommal megadnia a hozzáférési adatait, ha az internetes honlapra látogat, mert ezeket az internetes honlap és a felhasználó számítógépes rendszerén tárolt cookie-k átveszik. Egy további példa a webáruház kosarának cookie-ja. A webáruház megjegyzi azt az árucikket, amelyet egy vásárló a virtuális kosarába helyezett, egy cookie segítségével.

  Az érintett az internetes honlapunk által tárolt cookie-kat bármikor blokkolhatja és tartósan visszautasíthatja a használt webböngésző megfelelő beállításával. Továbbá a már telepített cookie-kat bármikor törölheti egy webböngésző vagy más szoftverprogram segítségével. Ez az összes használatban lévő webböngészőnél lehetséges. Amennyiben az érintett a cookie-k használatát kikapcsolja az általa használt webböngészőben, akkor adott esetben nem minden funkció használható teljes mértékben az internetes honlapunkon.

  5. Általános adatok és információk rögzítése

  A MEIKO internetes honlapjának, az érintett vagy egy automatikus rendszer általi minden egyes megnyitásával egy sor általános adat és információ kerül rögzítésre. Ezek az általános adatok és információk a szerver logfájljában kerülnek tárolásra. Rögzítésre kerülhetnek (1) a használt böngészőtípusok és verziók, (2) a hozzáférésre használt rendszer által alkalmazott operációs rendszer, (3) az az internetes honlap, amelyről a hozzáférésre használt rendszer a mi internetes honlapunkra kerül (az úgynevezett referer), (4) azok az alweboldalak, amelyekről egy hozzáférésre használt rendszerrel az internetes honlapunkra jut, (5) az internetes honlapra látogatás dátuma és pontos ideje, (6) az internetprotokoll cím (IP-cím), (7) a hozzáférésre használt rendszer internetszolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyek az információs technológiai rendszereinkre mért támadás esetén a veszély elhárítását szolgálják.

  Ezen általános adatok és információk használatakor a MEIKO nem von le az érintettre vonatkozó következtetéseket. Ezek az információk sokkal inkább azt a célt szolgálják, hogy (1) az internetes honlapunk tartalmát megfelelően tudjuk szolgáltatni, (2) az internetes honlapunk tartalmát valamint a reklámokat optimalizálni tudjuk, (3) garantálni tudjuk az információs technológiai rendszerünk és az internetes honlapunk technológiájának tartós működését valamint, (4) hogy egy kibertámadás esetén a bűnüldözéshez szükséges információkat a bűnüldöző hatóságok számára rendelkezésre tudjuk bocsátani. Ezeket az anonim módon nyert adatokat és információkat ezért a MEIKO egyrészt statisztikai, másrészt azon célból értékeli ki, hogy megnövelje cégünk adatvédelmét és adatbiztonságát, amelynek végső célja, hogy az általunk kezelt személyes adatok optimális védelem szintjét garantálni tudjuk. A szerver logfájlok anonim adatai minden más az érintett által megadott személyes adattól elkülönítve kerülnek tárolásra.

  6. Hírlevelünkre történő feliratkozás

  A MEIKO internetes honlapján a felhasználóknak lehetősége van a cégünk hírlevelére történő feliratkozásra. Hogy a hírlevél megrendelésekor mely személyes adatok kerülnek továbbításra az adatkezelők felé, az az ehhez használt beviteli maszkban látható.

  A MEIKO rendszeres időközönként értesíti hírlevél útján ügyfeleit és üzleti partnereit a cég ajánlatairól. Cégünk hírlevelét az érintett alapvetően csak akkor kapja meg, ha (1) az érintett érvényes e-mail címmel rendelkezik és (2) az érintett regisztrált a hírlevél küldésére. Az érintett a hírlevél küldéséhez első alkalommal megadott e-mail címére jogi okokból egy visszaigazoló e-mailt küldünk a double opt-in eljárással. Ez a visszaigazolás annak ellenőrzését szolgálja, hogy az e-mail cím tulajdonosa mint érintett, a hírlevél fogadását engedélyezte-e.

  A hírlevélre történő jelentkezéskor tároljuk továbbá a jelentkezés pillanatában, az érintett által használt számítógépes rendszer Internet Service Provider (ISP) által kiosztott IP-címét, valamint a jelentkezés dátumát és pontos idejét. Ezen adatok gyűjtése szükséges ahhoz, hogy az érintett e-mail címével szembeni (esetleges) visszaélés egy későbbi időpontban nyomon követhető legyen és így az adatkezelő jogi védelmét szolgálja.

  A hírlevélre jelentkezés keretén belül gyűjtött személyes adatok kizárólag a hírlevelünk küldése céljából kerülnek felhasználásra. Továbbá a hírlevélre feliratkozottak e-mailben értesítést kaphatnak, amennyiben ez a hírlevél-szolgáltatás üzemeltetéséhez vagy egy ezzel kapcsolatos regisztrációhoz szükséges, mint a hírlevél ajánlat módosítása vagy a technikai adottságok megváltozása esetében. A hírlevél-szolgáltatás keretén belül gyűjtött személyes adatok harmadik feleknek történő továbbítására nem kerül sor. A hírlevélről az érintett bármikor leiratkozhat. A személyes adatok tárolására vonatkozó hozzájárulás, amelyet az érintett adott a hírlevél küldése kapcsán, bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonásához minden hírlevélben megtalálható egy ennek megfelelő link. Továbbá lehetősége van arra, hogy bármikor akár közvetlenül a hírlevélküldés adatkezelőjének internetes honlapján lemondja a hírlevelet vagy hogy ezt a szándékát egyéb úton közölje az adatkezelővel.

  7. Hírlevél nyomkövetés

  A MEIKO hírlevelei úgynevezett nyomkövető pixeleket tartalmaznak. A nyomkövető pixel egy, az ilyen e-mailekbe ágyazott, miniatűr grafika, amelyet HTML formátumban küldenek a naplófájlok rögzítésére és elemzésére. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy sikertelenségének statisztikai elemzését. A beágyazott nyomkövető pixel alapján a MEIKO megállapíthatja, hogy meg lett-e nyitva és ha igen, akkor mikor nyitotta meg az érintett az e-mailt, illetve az e-mailben található linkek közül melyiket nyitotta meg az érintett.

  A hírlevelekben szereplő nyomkövető pixelek által összegyűjtött személyes adatokat az adatkezelő tárolja és elemzi annak érdekében, hogy optimalizálja a hírlevél szolgáltatást és még jobban illeszkedjen a jövőbeli hírlevelek tartalma az érintett érdeklődési köréhez. Ezen személyes adatok harmadik feleknek történő továbbítására nem kerül sor. Az érintettek bármikor visszavonhatják a double opt-in eljárással kiadott, az erre külön vonatkozó, beleegyező nyilatkozatot. A visszavonást követően az adatkezelő törli ezeket a személyes adatokat. A hírlevél fogadásáról történő lejelentkezést a MEIKO automatikusan visszavonásnak tekinti.

  8. Kapcsolatfelvételi lehetőségek az internetes honlapon

  A MEIKO internetes honlapja a jogi szabályozásoknak megfelelően olyan adatokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a gyors elektronikus kapcsolatfelvételt cégünkkel, valamint lehetővé teszik a velünk folytatott közvetlen kommunikációt, amely szintén egy általános úgynevezett elektronikus posta címen (e-mail cím) lehetséges. Ha egy érintett e-mailben vagy egy kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel, akkor az érintettről továbbított személyes adatok automatikusan tárolásra kerülnek. Az ilyen érintett által az adatkezelőnek önként továbbított személyes adatok, kezelés vagy az érintettel történő kapcsolatfelvétel céljából tárolásra kerülnek. Ezen személyes adatok harmadik feleknek történő továbbítására nem kerül sor.

  9. Személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

  Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljához szükséges időtartam alatt kezeli és tárolja, vagy mindaddig, amíg ezt az európai irányelvek és rendeletek alkotója vagy más jogalkotó törvényben vagy jogszabályban, amelynek az adatkezelő a hatálya alá tartozik, előírja.

  Ha megszűnik a tárolás célja, vagy letelik az európai irányelvek és rendeletek alkotója vagy más hatáskörrel rendelkező jogalkotó által előírt tárolási idő, akkor a személyes adatok rutinszerűen és a törvényi előírásoknak megfelelően zárolásra vagy törlésre kerülnek.

  10. Az érintett jogai

  • a)    Visszajelzésre vonatkozó jog

  Minden érintettet megillet az az európai jogalkotó és szabályozó hatóság által biztosított jog, hogy visszajelzést kapjon az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha egy érintett élni szeretne ezzel a visszajelzésre vonatkozó jogával, bármikor az adatkezelő egyik munkatársához fordulhat ez ügyben.

  • b)    Hozzáférési jog

  Minden, a személyes adatai kezelésében érintettet megillet az az európai jogalkotó és szabályozó hatóság által biztosított jog, hogy az adatkezelőtől térítésmentesen kérelmezze a személyéhez tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést, ill. ezek másolatát. Az európai jogalkotó és szabályozó hatóság rendelkezése alapján az érintett hozzáférhet a következő információkhoz:

  o    az adatkezelés céljai

  o    a kezelt személyes adatok kategóriái

  o    azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket

  o    adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai

  o    az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

  o    a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

  o    ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ

  o    a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár

  Az érintettet megilleti továbbá a tájékoztatás joga arról, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbította a személyes adatokat. Ebben az esetben az érintettet megilleti az a jog, hogy tájékoztatást kapjon a megfelelő garanciákról a továbbítással összefüggésben.

  Amennyiben az érintett élni szeretne hozzáférési jogával, bármikor az adatkezelő egyik munkatársához fordulhat ez ügyben.

  • c)    A helyesbítéshez való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  Amennyiben az érintett élni kíván ezzel a helyesbítéshez való jogával, bármikor az adatkezelő egyik munkatársához fordulhat ez ügyben.

  • d)    A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll, ill. az adatkezelés nem szükséges:

  o    A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.

  o    Az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

  o    Az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.

  o    A személyes adatokat jogellenesen kezelték.

  o    A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

  o    A személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  Ha a fenti okok valamelyike fennáll, és az érintett, akinek személyes adatai a MEIKO kezelése alatt állnak, kérvényezni szeretné az adatok törlését, bármikor megkeresheti ez ügyben az adatkezelő munkatársát. A MEIKO munkatársa késedelem nélkül intézkedik a törlési kérelem teljesítéséről.

  Ha a MEIKO nyilvánosságra hozta a személyes adatot, amelyet a GDPR 17.cikk (1) bekezdésének értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével a MEIKO megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – technikai intézkedéseket is beleértve – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését, amennyiben az adatok kezelésére nincs szükség. A MEIKO munkatársa adott esetben meghozza a szükséges intézkedéseket.

  • e)    Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Minden olyan személyt, akinek személyes adatai kezelés alatt állnak, az európai jogalkotó és szabályozó hatóság feljogosít arra, hogy kérésre az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  o    Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

  o    Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

  o    Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

  o    Az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Amennyiben a fenti feltételek egyike adott, és az érintett, akinek személyes adatai a MEIKO kezelése alatt állnak, kérni szeretné az adatkezelés korlátozását, bármikor megkeresheti ez ügyben az adatkezelő egy munkatársát. A MEIKO munkatársa késedelem nélkül intézkedik az adatkezelés korlátozásáról.

  • f)     Az adathordozhatósághoz való jog

  Minden olyan személyt, akinek személyes adatai kezelés alatt állnak, az európai jogalkotó és szabályozó hatóság feljogosít arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

  Az adatok hordozhatóságához való jog a GDPR 20. cikk (1) bekezdése szerinti gyakorlása során az érintett jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

  Az adatok hordozhatóságához való jog érvényesítéséhez az érintett bármikor fordulhat a MEIKO munkatársához.

  • g)    A tiltakozáshoz való jog

  Minden olyan személyt, akinek személyes adatai kezelés alatt állnak, az európai jogalkotó és szabályozó hatóság feljogosít arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

  A MEIKO a tiltakozás esetében a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Ha a MEIKO a személyes adatokat közvetlen üzletszerzés érdekében kezeli, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ez a profilalkotásra is vonatkozik, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a MEIKO-nál a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a MEIKO a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezelheti.

  Ha a személyes adatokat a MEIKO a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kezeli, az érintett továbbá jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

  A tiltakozáshoz való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor fordulhat közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a MEIKO bármely más munkatársához. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

  • h)    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  Minden olyan személyt, akinek személyes adatai kezelés alatt állnak, az európai jogalkotó és szabályozó hatóság feljogosít arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, ha a döntés (1) nem az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy (2) meghozatalát nem az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy (3) nem az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

  Amennyiben a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, a MEIKO köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

  Amennyiben az érintett élni szeretne az automatizált döntéshozatalra vonatkozó jogával, bármikor megkeresheti ez ügyben az adatkezelő munkatársát.

  • i)      Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásához való jog

  Minden olyan személyt, akinek személyes adatai kezelés alatt állnak, az európai jogalkotó és szabályozó hatóság feljogosít arra, hogy személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

  Amennyiben az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásához való joggal, bármikor megkeresheti ez ügyben az adatkezelő munkatársát.

  11. Adatvédelem a pályázatok és a pályázati eljárások során

  Az adatkezelő a pályázóktól személyes adatokat gyűjt és kezel a pályázati eljárás lebonyolítása céljából. Az adatkezelés elektronikus úton is történhet. Erre különösen akkor kerül sor, ha a pályázó a pályázati anyagot elektronikus úton, például e-mailben vagy internetes űrlapon keresztül továbbítja az adatkezelőnek. Ha az adatkezelő munkaszerződést köt a pályázóval, a továbbított adatokat a munkaviszony létesítésének lebonyolítása céljából, a törvényi előírások figyelembevétele mellett tárolja. Ha az adatkezelő nem köt munkaszerződést a pályázóval, a pályázati anyagot az elutasítás közlése után két hónappal automatikusan törli, amennyiben a törlést nem akadályozza az adatkezelő egyéb jogos érdeke. Ilyen jogos érdek például a bizonyítási kötelezettség az egyenlő bánásmódról szóló általános német törvény (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG) alapján folytatott eljárásban.

  12. Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazásáról és használatáról

  Ezen a weboldalon az adatkezelő beépítette a Facebook-vállalat komponenseit. A Facebook egy közösségi hálózat.

  A közösségi hálózat az interneten, az online közösségben folytatott szociális találkozók helyszíne, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikáljanak és kapcsolatba lépjenek egymással a virtuális térben. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti jellegű információkat szolgáltasson. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználói számára a privát profilok létrehozását, fényképek feltöltését és az összekapcsolást az ismerősnek jelölésekkel.

  A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Amerikai Egyesült Államok. Ha egy érintett az Amerikai Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, akkor a személyes adatok adatkezelője a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

  Ezen internetes honlap azon oldalainak minden egyes megnyitásával, amelyeket az adatkezelő működtet, és amelyekhez egy Facebook komponens (Facebook bővítmény) került integrálásra, az érintett információtechnológiai rendszerének webböngészője automatikusan kéri az adott Facebook komponens által a megfelelő Facebook komponens megjelenítésének letöltését a Facebookról. Az összes Facebook-bővítmény áttekintése a developers.facebook.com/docs/plugins/ címen érhető el. Ezen technikai eljárás során a Facebook értesül arról, hogy az internetes honlapunk pontosan melyik al-oldalát látogatja meg az érintett.

  Ha az érintett ezzel egyidejűleg bejelentkezett a Facebookra, akkor a Facebook az internetes honlapunk érintett általi minden egyes megnyitása alkalmával és az internetes honlapunkon való tartózkodása teljes időtartama alatt felismeri, hogy az internetes honlapunk pontosan mely aloldalát látogatja az érintett. Ezeket az információkat a Facebook-komponensek gyűjtik, és a Facebookon keresztül az érintett Facebook-fiókjához rendelik. Ha az érintett az internetes honlapunkba integrált Facebook gombok egyikére kattint, például a „Tetszik” gombra, vagy ha az érintett bejegyzést tesz közzé, akkor a Facebook hozzárendeli azt az érintett személyes Facebook felhasználói fiókjához, és tárolja a személyes adatokat.

  A Facebook a Facebook-komponensen keresztül mindig értesül arról, hogy az érintett felkereste az internetes honlapunkat, ha az érintett az internetes honlapunk megnyitása időpontjában a Facebookon be van jelentkezve; ez attól függetlenül végbemegy, hogy az érintett a Facebook-komponensre rákattintott vagy sem. Ha az információk ilyen jellegű továbbítását a Facebookra nem akarja az érintett, akkor az érintett ezt megakadályozhatja úgy, hogy kijelentkezik a Facebook-fiókjáról, mielőtt az internetes honlapunkat megnyitná.

  A Facebook által közzétett, a de-de.facebook.com/about/privacy/ címen elérhető Adatkezelési szabályzat tájékoztatást nyújt a Facebook által gyűjtött, kezelt és felhasznált személyes adatokról. Ezenkívül tájékoztatás olvasható arról, hogy a Facebook milyen beállítási lehetőségeket kínál az érintett magánéletének védelme érdekében. Ezenkívül különböző alkalmazások állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a Facebook felé történő adatátvitel visszatartását. Ezeket az alkalmazásokat az érintett használhatja a Facebook felé történő adatátvitel visszatartásához.

  13. Adatvédelmi rendelkezések az (anonimizáló funkcióval rendelkező) Google Analytics alkalmazására és használatára vonatkozóan

  Az adatkezelő ezen az internetes honlapján beépítette az (anonimizáló funkcióval rendelkező) Google Analytics komponenseit. A Google Analytics egy webelemző szolgáltatás. A webelemzés az internetes honlapok látogatóinak magatartásával kapcsolatos adatok gyűjtése, rendszerezése és kiértékelése. A webelemző szolgáltatás többek között arról gyűjt adatokat, hogy az érintett melyik internetes honlapról került az adott honlapra (az úgynevezett referer), az internetes honlap mely aloldalait töltötte be, és milyen gyakran és mennyi ideig nézte az aloldalt. A webelemzést általában egy-egy internetes honlap optimalizálására és az internetes reklám költség-haszon elemzésére alkalmazzák.

  A Google Analytics komponensek üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerikai Egyesült Államok.

  Az adatkezelő a Google Analytics-on keresztüli webelemzéshez a "_gat._anonymizeIp” utótagot használja. Ezzel az utótaggal a Google lerövidíti és anonimizálja az érintett internetcsatlakozásának IP-címét, ha az internetes honlapunkhoz történő hozzáférés az Európai Unió egyik tagállamából vagy egy másik, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláíró országból történik.

  A Google Analytics komponensek célja az internetes honlapunk látogatóinak elemzése. A Google az így nyert adatokat és információkat többek között arra használja, hogy kiértékelje az internetes honlapunk használatát, hogy részünkre online jelentéseket készítsen, amelyek megmutatják az internetes honlapunkon végzett tevékenységeket, és további, az internetes honlapunk használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

  A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett információtechnológiai rendszerén. A cookie-k jelentését fentebb már kifejtettük. A cookie elhelyezése teszi lehetővé a Google számára az internetes honlapunk használatának elemzését. Az adatkezelő által üzemeltetett internetes honlap azon egyes oldalainak megnyitásakor, amelyeken Google Analytics komponens került integrálásra, a webböngésző automatikusan kezdeményezi az érintett információtechnológiai rendszerén az adott Google Analytics komponens segítségével, hogy adatokat küldjön a Google-nek az online elemzés céljából. Ezen technikai eljárás keretében a Google olyan személyes adatokhoz jut, mint az érintett IP-címe, amely a Google számára többek között arra szolgál, hogy visszakövesse a látogatók és kattintások eredetét, majd lehetővé tegye a jutalék elszámolását.

  A cookie-k segítségével olyan személyes információk kerülnek tárolásra, mint a hozzáférés ideje, a hely, ahonnan a hozzáférés kiindult, és hogy az érintett milyen gyakorisággal látogatja az internetes honlapunkat. Az internetes honlapjaink minden egyes látogatásakor ezeket a személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internetcsatlakozásának IP-címét, továbbítjuk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárás keretében gyűjtött személyes adatokat bizonyos körülmények között harmadik személynek továbbítja.

  Az érintett az alkalmazott webböngészője megfelelő beállításával, ahogyan azt fentebb már kifejtettük, bármikor megakadályozhatja, hogy az internetes honlapunk cookie-kat helyezzen el, és ezzel tartósan letilthatja a cookie-k használatát. A használt webböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google cookie-t helyezzen el az érintett információtechnológiai rendszerén. A Google Analytics által már elhelyezett cookie továbbá bármikor törölhető a webböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

  Az érintett számára fennáll továbbá annak a lehetősége, hogy a Google Analytics által létrehozott, ezen internetes honlap használatára vonatkozó adatok gyűjtése, valamint ezen adatoknak a Google által történő kezelése ellen tiltakozzon, és akár meg is akadályozza ezt. Ehhez az érintettnek egy böngészőbővítményt kell letöltenie a tools.google.com/dlpage/gaoptout linken, majd telepítenie kell azt. Ez a böngészőbővítmény tájékoztatja a Google Analytics-et egy JavaScript segítségével arról, hogy tilos adatokat és információkat továbbítani a Google Analytics részére az internetes honlapok látogatásairól. A böngészőbővítmény telepítését a Google tiltakozásként értékeli. Ha az érintett információtechnológiai rendszere később törlésre, formázásra vagy újratelepítésre kerül, az érintettnek újból telepítenie kell a böngészőbővítményt, hogy kikapcsolja a Google Analytics-et. Amennyiben az érintett vagy az ellenőrzése alá tartozó egy másik személy eltávolítja vagy kikapcsolja a böngészőbővítményt, akkor lehetőség van a böngészőbővítmény újratelepítésére vagy újbóli aktiválására.

  Műszaki és szervezeti okokból a személyes és céggel kapcsolatos adatok minden tevékenység esetén naplózásra, valamint arra jogosult személyek által értékelésre kerülnek.

  További információkat és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseit a www.google.de/intl/de/policies/privacy/ és a www.google.com/analytics/terms/de.html címen találja. A Google Analytics működéséről a www.google.com/intl/de_de/analytics/ linken további információkat talál.

  DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK A GOOGLE ANALYTICS-NÁL

  Ez a webhely a Google Analytics "demográfiai jellemzők" funkcióját használja. Ennek segítségével jelentéseket lehet készíteni, melyek az oldal látogatóinak korára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó információkat tartalmaznak. Ezek az adatok a Google érdeklődési területre vonatkozó hirdetéseiből, valamint harmadik szolgáltatók látogatói adataiból származnak. Ezek az adatok nem rendelhetők hozzá adott személyekhez. Ezt a funkciót bármikor inaktiválhatja Google fiókjában a hirdetésbeállításoknál, vagy általában letilthatja adatainak begyűjtését a Google Analytics segítségével, ahogy az "Adatgyűjtés elutasítása" című pontban szerepel.

  14. Adatvédelmi rendelkezések a Google Remarketing alkalmazására és használatára vonatkozóan

  Az adatkezelő az internetes honlapjába beépítette a Google Remarketing szolgáltatásait. A Google Remarketing a Google AdWords egyik funkciója, amely lehetővé teszi a cég számára, hogy olyan internethasználóknál jelenítsen meg reklámokat, akik előzőleg felkeresték a cég internetes honlapját. A Google Remarketing beépítése ennélfogva lehetővé teszi a cég számára, hogy a felhasználóra vonatkozó reklámokat készítsen, és így az internethasználó érdeklődésének megfelelő reklámokat jelenítsen meg.

  A Google Remarketing szolgáltatások üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerikai Egyesült Államok.

  A Google Remarketing célja az érdeklődésnek megfelelő reklámok megjelenítése. A Google Remarketing lehetővé teszi számunkra, hogy olyan reklámokat jelenítsünk meg a Google reklámhálózatán keresztül, vagy jeleníttessünk meg más internetes honlapokon, amelyek az internethasználók egyedi igényeire és érdeklődésére vannak szabva.

  A Google Remarketing cookie-t helyez el az érintett információtechnológiai rendszerén. A cookie-k jelentését fentebb már kifejtettük. A cookie elhelyezésével a Google számára lehetővé válik az internetes honlapunk látogatójának felismerése, ha a későbbiekben olyan internetes honlapokat keres fel, amelyek ugyancsak tagjai a Google reklámhálózatának. Egy olyan internetes honlap minden egyes megnyitásakor, amelybe beépítették a Google Remarketing szolgáltatást, az érintett webböngészője automatikusan azonosítja magát a Google-nél. E technikai eljárás keretében a Google olyan személyes adatokról értesül, mint az érintett IP-címe vagy a felhasználó böngészési szokásai, amelyet a Google többek között az érdeklődésnek megfelelő reklám megjelenítésére használ.

  A cookie segítségével olyan személyes adatok kerülnek tárolásra, mint például az érintett által látogatott internetes honlapok. Az internetes honlapjaink minden egyes látogatásakor ilyen módon személyes adatok, beleértve az érintett által használt internetkapcsolat IP-címét, továbbításra kerülnek a Google felé az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárás keretében gyűjtött személyes adatokat bizonyos körülmények között harmadik személynek továbbítja.

  Az érintett az alkalmazott webböngészője megfelelő beállításával, ahogyan azt fentebb már kifejtettük, bármikor megakadályozhatja, hogy az internetes honlapunk cookie-kat helyezzen el, és ezzel tartósan letilthatja a cookie-k használatát. A használt webböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google cookie-t helyezzen el az érintett információtechnológiai rendszerén. A Google Analytics által már elhelyezett cookie továbbá bármikor törölhető a webböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

  Az érintett számára fennáll továbbá annak a lehetősége, hogy tiltakozzon a Google által megjelenített, az érdeklődésnek megfelelő reklámok ellen. Ehhez az érintettnek minden általa használt webböngészőben fel kell keresnie a www.google.de/settings/ads oldalt, és ott végre kell hajtania a kívánt beállításokat.

  További információkat és a Google adatvédelmi rendelkezéseit a www.google.de/intl/de/policies/privacy/ címen találja.

  15. Adatvédelmi rendelkezések a Google AdWords alkalmazására és használatára vonatkozóan

  Az adatkezelő ezen az internetes honlapon beépítette a Google AdWords-öt. A Google AdWords olyan online reklámozási szolgáltatás, amely a hirdető számára lehetővé teszi, hogy reklámokat kapcsoljon be mind a Google keresési eredményeiben, mind pedig a Google reklámhálózatán. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdető számára, hogy előre megadjon bizonyos kulcsszavakat, amelyek segítségével a reklám a Google keresési eredményeiben kizárólag akkor jelenik meg, ha a felhasználó a keresőmotorral a kulcsszónak megfelelő keresési eredményt futtat le. A Google reklámhálózatán a reklámokat automatikus algoritmus és az előre meghatározott kulcsszavak segítségével osztja el a téma szempontjából lényeges internetes honlapokon.

  A Google AdWords szolgáltatások üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerikai Egyesült Államok.

  A Google AdWords célja az internetes honlapunk reklámozása az érdeklődésnek megfelelő reklám megjelenítésével harmadik cégek internetes honlapjain és a Google keresőmotor keresési eredményeiben és idegen reklámok megjelenítése az internetes honlapunkon.

  Amennyiben az érintett egy Google reklámon keresztül jut el az internetes honlapunkra, az érintett információtechnológiai rendszerén a Google egy úgynevezett konverziós cookie-t helyez el. A cookie-k jelentését fentebb már kifejtettük. A konverziós cookie harminc nap elteltével hatályát veszti, és nem szolgál az érintett azonosítására. A konverziós cookie-n keresztül, amennyiben az még nem járt le, visszakövethető, hogy felkerestek-e bizonyos aloldalakat, például a webáruházrendszer kosarát az internetes honlapunkon. A konverziós cookie-val mind mi, mind pedig a Google visszakövetheti, hogy az érintett, aki egy AdWords reklámon keresztül jutott az internetes honlapunkra, forgalmat generált-e, tehát vásárolt-e, vagy megszakította-e a vásárlást.

  A konverziós cookie használatával gyűjtött adatokat és információkat a Google arra használja fel, hogy összeállítsa az internetes honlapunk látogatói statisztikáját. Ezeket a látogatói statisztikákat aztán mi is felhasználjuk, hogy kiderítsük a felhasználók teljes számát, akik AdWords reklámokon keresztül jutottak hozzánk, hogy kiderítsük az adott AdWords reklám sikerét vagy sikertelenségét, és hogy a jövőben optimalizáljuk az AdWords reklámokat. Sem a cégünk, sem a Google AdWords más hirdető ügyfele nem kap olyan információkat a Google-től, amelyekkel azonosítható az érintett.

  A konverziós cookie olyan személyes adatokat tárol, mint például az érintett által meglátogatott internetes honlapok. Az internetes honlapjaink minden egyes látogatásakor ilyen módon személyes adatok, beleértve az érintett által használt internetkapcsolat IP-címét, továbbításra kerülnek a Google felé az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárás keretében gyűjtött személyes adatokat bizonyos körülmények között harmadik személynek továbbítja.

  Az érintett az alkalmazott webböngészője megfelelő beállításával, ahogyan azt fentebb már kifejtettük, bármikor megakadályozhatja, hogy az internetes honlapunk cookie-kat helyezzen el, és ezzel tartósan letilthatja a cookie-k használatát. A használt webböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google konverziós cookie-t helyezzen el az érintett információtechnológiai rendszerén. A Google AdWords által már elhelyezett cookie továbbá bármikor törölhető a webböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

  Az érintett számára fennáll továbbá annak a lehetősége, hogy tiltakozzon a Google által megjelenített, az érdeklődésnek megfelelő reklámok ellen. Ehhez az érintettnek minden általa használt webböngészőben fel kell keresnie a www.google.de/settings/ads oldalt, és ott végre kell hajtania a kívánt beállításokat.

  További információkat és a Google adatvédelmi rendelkezéseit a www.google.de/intl/de/policies/privacy/ címen találja.

  16. Adatvédelmi rendelkezések az Instagram alkalmazására és használatára vonatkozóan

  Az adatkezelő ezen az internetes honlapon beépítette az Instagram szolgáltatás komponenseit. Az Instagram olyan szolgáltatás, amely audiovizuális platformként minősíthető, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fotókat és videókat osszanak meg, valamint hogy terjesszék az ilyen adatokat más közösségi hálózatokon.

  Az Instagram által kínált szolgáltatások üzemeltetője az Instagram LLC, a 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, Amerikai Egyesült Államok.

  A jelen internetes honlap azon oldalainak minden egyes megnyitásával, amelyeket az adatkezelő működtet, és amelyekhez egy Instagram komponens (Insta-gomb) került integrálásra, az érintett információtechnológiai rendszerének webböngészője automatikusan kéri az adott Instagram komponens által a megfelelő komponens megjelenítésének letöltését az Instagramról. Ezen technikai eljárás során az Instagram értesül arról, hogy az internetes honlapunk pontosan melyik aloldalát látogatja meg az érintett.

  Ha az érintett ezzel egyidejűleg be van jelentkezve az Instagramon, akkor az Instagram az internetes honlapunk érintett általi minden egyes megnyitása alkalmával és az internetes honlapunkon való tartózkodása teljes időtartama alatt felismeri, hogy az internetes honlapunk pontosan mely aloldalát látogatja az érintett. Ezeket az információkat az Instagram-komponensek gyűjtik, és az Instagramon keresztül az érintett Instagram-fiókjához rendelik. Ha az érintett az internetes honlapunkon integrált Instagram gombok egyikére kattint, akkor az így továbbított adatok és információk hozzárendelésre kerülnek az érintett személyes Instagram felhasználói fiókjához, és az Instagram tárolja és kezeli azokat.

  Az Instagram az Instagram-komponensen keresztül mindig értesül arról, hogy az érintett felkereste az internetes honlapunkat, ha az érintett az internetes honlapunk megnyitása időpontjában az Instagramon be van jelentkezve; ez attól függetlenül végbemegy, hogy az érintett az Instagram-komponensre rákattintott vagy sem. Ha az információk ilyen jellegű továbbítását az Instagram felé nem akarja az érintett, akkor az érintett ezt megakadályozhatja úgy, hogy kijelentkezik az Instagram-fiókjáról, mielőtt az internetes honlapunkat megnyitná.

  További információkat és az Instagram vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseit a help.instagram.com/155833707900388 és a www.instagram.com/about/legal/privacy/ címen találja.

  17. Adatvédelmi rendelkezések a LinkedIn alkalmazásáról és használatáról

  Az adatkezelő ezen az internetes honlapon beépítette a LinkedIn Corporation komponenseit. A LinkedIn egy webalapú közösségi hálózat, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a már meglévő üzleti kapcsolataikkal történő kapcsolatfelvételt, és új üzleti kapcsolatok létesítését. Több mint 400 millió regisztrált felhasználó, több mint 200 országban használja a LinkedIn-t. Ezzel a LinkedIn jelenleg a legnagyobb üzleti, közösségi portál és az egyik leglátogatottabb internetes honlap a világon.

  A LinkedIn üzemeltetője a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok. Az Amerikai Egyesült Államokon kívüli személyes adatok védelmére vonatkozó ügyekért a LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország felelős.

  Az internetes honlapunk minden egyes megnyitásával, amelyen egy LinkedIn komponens (LinkedIn bővítmény) került integrálásra, az érintett webböngészője automatikusan kéri az adott komponens által a megfelelő komponens megjelenítésének letöltését a LinkedInről. A LinkedIn bővítményről további információk a developer.linkedin.com/plugins címen érhetők el. Ezen technikai eljárás során a LinkedIn értesül arról, hogy az internetes honlapunk pontosan melyik aloldalát látogatja meg az érintett.

  Ha az érintett ezzel egyidejűleg be van jelentkezve a LinkedInen, akkor a LinkedIn az internetes honlapunk érintett általi minden egyes megnyitása alkalmával és az internetes honlapunkon való tartózkodása teljes időtartama alatt felismeri, hogy az internetes honlapunk pontosan mely aloldalát látogatja az érintett. Ezeket az információkat a LinkedIn-komponensek gyűjtik, és a LinkedInen keresztül az érintett LinkedIn-fiókjához rendelik. Ha az érintett az internetes honlapunkon integrált LinkedIn gombok egyikére kattint, akkor a LinkedIn ezeket az információkat hozzárendeli az érintett személyes LinkedIn felhasználói fiókjához, és tárolja ezeket a személyes adatokat.

  A LinkedIn a LinkedIn-komponensen keresztül mindig értesül arról, hogy az érintett felkereste az internetes honlapunkat, ha az érintett az internetes honlapunk megnyitása időpontjában az LinkedInen be van jelentkezve; ez attól függetlenül végbemegy, hogy az érintett a LinkedIn-komponensre rákattintott vagy sem. Ha az információk ilyen jellegű továbbítását a LinkedIn felé nem akarja az érintett, akkor az érintett ezt megakadályozhatja úgy, hogy kijelentkezik a LinkedIn-fiókjáról, mielőtt az internetes honlapunkat megnyitná.

  A LinkedIn a www.linkedin.com/psettings/guest-controls címen biztosítja az e-mail üzenetek, SMS üzenetek és célzott hirdetések leiratkozásának, valamint a hirdetési beállítások kezelésének lehetőségét. A LinkedIn olyan társult vállalkozásokat is használ, mint a Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua és Lotame, amelyek cookie-kat helyezhetnek el. Az ilyen cookie-k megtagadhatók a www.linkedin.com/legal/cookie-policy címen. A LinkedIn vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseit a www.linkedin.com/legal/privacy-policy címen találja. A LinkedIn cookie irányelveit a www.linkedin.com/legal/cookie-policy címen olvashatja.

  18. Adatvédelmi rendelkezések a Twitter alkalmazásáról és használatáról

  Az adatkezelő ezen az internetes honlapon beépítette a Twitter komponenseit. A Twitter egy többnyelvű és nyilvános mikroblog-szolgáltatás, amelyen a felhasználók úgynevezett tweeteket, vagyis olyan rövid üzeneteket tehetnek közzé és oszthatnak meg, amelyek 280 karakter hosszúságúra korlátozottak. Ezeket a rövid üzeneteket bárki, tehát azok a személyek is megjeleníthetik, akik nincsenek a Twitteren bejelentkezve. A tweeteket ugyanakkor az adott felhasználó úgynevezett követői is láthatják. A követők azok a Twitter-használók, akik egy felhasználó tweetjeit követik. A Twitter továbbá lehetővé teszi a széles közönségréteg megszólítását címkék (hashtag), hivatkozások vagy újra megosztás segítségével.

  A Twitter üzemeltetője a Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Amerikai Egyesült Államok.

  A jelen internetes honlap azon oldalainak minden egyes megnyitásával, amelyeket az adatkezelő üzemeltet, és amelyekhez egy Twitter komponens (Twitter-gomb) került integrálásra, az érintett információtechnológiai rendszerének webböngészője automatikusan kéri az adott Twitter komponens által a megfelelő Twitter komponens megjelenítésének letöltését a Twitterről. A Twitter-gombokkal kapcsolatos további információkat a about.twitter.com/de/resources/buttons címen talál. Ezen technikai eljárás során a Twitter értesül arról, hogy az internetes honlapunk pontosan melyik aloldalát látogatja meg az érintett. A Twitter komponens beépítésének célja, hogy lehetővé tegyük a felhasználóink számára ezen internetes honlap tartalmának megosztását, hogy ismertté tegyük ezt az internetes honlapot a digitális világban és hogy megnöveljük a látogatóink számát.

  Ha az érintett ezzel egyidejűleg be van jelentkezve a Twitteren, akkor a Twitter az internetes honlapunk érintett általi minden egyes megnyitása alkalmával és az internetes honlapunkon való tartózkodása teljes időtartama alatt felismeri, hogy az internetes honlapunk pontosan mely aloldalát látogatja az érintett. Ezeket az információkat a Twitter-komponensek gyűjtik, és a Twitteren keresztül az érintett Twitter-fiókjához rendelik. Ha az érintett az internetes honlapunkon integrált Twitter gombok egyikére kattint, akkor az így továbbított adatok és információk hozzárendelésre kerülnek az érintett személyes Twitter felhasználói fiókjához, és a Twitter tárolja és kezeli azokat.

  A Twitter a Twitter-komponensen keresztül mindig értesül arról, hogy az érintett felkereste az internetes honlapunkat, ha az érintett az internetes honlapunk megnyitása időpontjában a Twitteren be van jelentkezve; ez attól függetlenül végbemegy, hogy az érintett a Twitter-komponensre rákattintott vagy sem. Ha az információk ilyen jellegű továbbítását a Twitter felé nem akarja az érintett, akkor az érintett ezt megakadályozhatja úgy, hogy kijelentkezik a Twitter-fiókjáról, mielőtt az internetes honlapunkat megnyitná.

  A Twitter vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseit a twitter.com/privacy címen találja.

  19. Adatvédelmi rendelkezések a Xing alkalmazásáról és használatáról

  Az adatkezelő ezen az internetes honlapon beépítette a Xing komponenseit. A Xing egy webalapú közösségi hálózat, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a már meglévő üzleti kapcsolataikkal történő kapcsolatfelvételt, és új üzleti kapcsolatok létesítését. Az egyes felhasználók a Xingnél személyes profilt hozhatnak létre magukról. A cégek például céges profilt hozhatnak létre vagy állásajánlatokat tehetnek közzé a Xingen.

  A Xing üzemeltetője a XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország.

  A jelen internetes honlap azon oldalainak minden egyes megnyitásával, amelyeket az adatkezelő üzemeltet, és amelyekhez egy Xing komponens (Xing bővítmény) került integrálásra, az érintett információtechnológiai rendszerének webböngészője automatikusan kéri az adott Xing komponens által a megfelelő Xing komponens megjelenítésének letöltését a Xingről. A Xing bővítményekkel kapcsolatos további információkat a dev.xing.com/plugins címen talál. Ezen technikai eljárás során a Xing értesül arról, hogy az internetes honlapunk pontosan melyik aloldalát látogatja meg az érintett.

  Ha az érintett ezzel egyidejűleg be van jelentkezve a Xingen, akkor a Xing az internetes honlapunk érintett általi minden egyes megnyitása alkalmával és az internetes honlapunkon való tartózkodása teljes időtartama alatt felismeri, hogy az internetes honlapunk pontosan mely aloldalát látogatja az érintett. Ezeket az információkat a Xing-komponensek gyűjtik, és a Xingen keresztül az érintett Xing-fiókjához rendelik. Ha az érintett az internetes honlapunkon integrált Xing gombok egyikére, például a „share” gombra, kattint, akkor ezt az információt hozzárendeli a Xing az érintett személyes Xing felhasználói fiókjához, és tárolja ezeket a személyes adatokat.

  A Xing a Xing-komponensen keresztül mindig értesül arról, hogy az érintett felkereste az internetes honlapunkat, ha az érintett az internetes honlapunk megnyitása időpontjában a Xingen be van jelentkezve; ez attól függetlenül végbemegy, hogy az érintett a Xing-komponensre rákattintott vagy sem. Ha az információk ilyen jellegű továbbítását a Xing felé nem akarja az érintett, akkor az érintett ezt megakadályozhatja úgy, hogy kijelentkezik a Xing-fiókjáról, mielőtt az internetes honlapunkat megnyitná.

  A Xing által közzétett, a www.xing.com/privacy címen elérhető adatvédelmi rendelkezések tájékoztatást nyújtanak a Xing által gyűjtött, kezelt és felhasznált személyes adatokról. A Xing továbbá nyilvánosságra hozott a XING-share gombbal kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozatot a www.xing.com/app/share címen.

  20. Az adatkezelés jogalapja

  A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál cégünknél az adatkezelési műveletek jogalapjaként, amelynél hozzájárulást kérünk az adott adatkezelési célhoz. Amennyiben az adatkezelésre olyan szerződés teljesítéséhez van szükség, amelyben az érintett szerződő fél, mint amire az például az olyan adatkezelési műveletek esetén kerül sor, mint az áruszállítás vagy egyéb szolgáltatás vagy ellenszolgáltatás nyújtása, akkor az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul. Ugyanez vonatkozik az olyan adatkezelési műveletekre, amelyek a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükségesek, például a termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó megkeresések esetén. Amennyiben a cégünknek olyan jogi kötelezettséget kell teljesítenie, amelyhez szükség van személyes adatok kezelésére, mint például az adózási kötelezettségek, akkor az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontján alapul. A személyes adatok kezelése ritkán szükségessé válhat annak érdekében, hogy az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeit védjük. Ilyen eset lenne például, ha egy látogató megsérülne az üzemünkben, és ezért a nevét, korát, egészségpénztári adatait vagy egyéb létfontosságú információkat kellene továbbadni az orvosnak, a kórháznak vagy egy harmadik félnek. Ebben az esetben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontján alapul. Végül az adatkezelési műveletek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapulhatnak. Ezen a jogalapon olyan adatkezelési műveletek alapulnak, amelyeket az eddig felsorolt jogalapok egyike sem tartalmaz, ha az adatkezelés a cégünk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, amennyiben az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Ilyen adatkezelési műveletekre különösen azért vagyunk jogosultak, mert ezeket az európai jogalkotó külön említi. Úgy ítélte meg, hogy ilyen jogos érdek lehet, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (GDPR 47. preambulumbekezdés 2. mondata).

  21. Az adatkezelő vagy harmadik fél adatkezelésre vonatkozó jogos érdekei

  Amennyiben a személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, jogos érdekünk az üzleti tevékenységünk gyakorlása az összes munkatársunk és résztulajdonosunk jóléte javára.

  22. A személyes adatok tárolásának időtartama

  A személyes adatok tárolási időtartamának kritériuma a jogszabályban előírt mindenkori megőrzési idő. A határidő lejárta után a megfelelő adatok rutinszerűen törlésre kerülnek, ha azokra a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előkészítéséhez már nincs szükség.

  23. A személyes adatok szolgáltatásának jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapuló előírásai; a szerződéskötés szükségessége; az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

  Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok szolgáltatásának kötelezettsége részben törvényi előírásból (pl. adóra vonatkozó előírások) vagy a szerződéses szabályozásból (pl. a szerződő fél adatai) adódhat. Itt a szerződéskötéshez szükség lehet arra, hogy az érintett személyes adatokat bocsásson a rendelkezésünkre, amelyeket aztán kezelnünk kell. Az érintett köteles például a személyes adatok szolgáltatására, ha a cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása azzal a következménnyel járna, hogy az érintettel nem lehetne megkötni a szerződést. A személyes adatok érintett általi szolgáltatása előtt az érintettnek egy munkatársunkhoz kell fordulnia. A munkatársunk az érintettet a konkrét esetre vonatkozóan felvilágosítja arról, hogy a személyes adatok szolgáltatását a törvény vagy a szerződés írja elő, vagy a szerződéskötéshez szükséges, hogy fennáll-e kötelezettség a személyes adatok megadására, továbbá hogy milyen következményekkel járhat a személyes adatok szolgáltatásának elmaradása.

  24. Az automatizált döntéshozatal ténye

  Felelősségteljes cégként lemondunk az automatikus döntéshozatalról vagy a profilalkotásról.

  25. Aumago

  Ez a weboldal Google DoubleClick cookie-kat (Floodlights) használ. A DoubleClick a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok, szolgáltatása. A cookie-k olyan kis szövegfájlok, amelyek a felhasználó böngészőjében kerülnek tárolásra. Ezek a jelen weboldal használatának kiértékelésére szolgálnak. A gyűjtött adatok csak statisztikai célokra és anonimizált formában kerülnek kiértékelésre. Ennek során az Ön böngészőjéhez egy álnevesített azonosítószám (ID) kerül hozzárendelésre. A DoubleClick cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat. Megakadályozhatja a cookie-k használatát úgy, hogy a következő linken a DoubleClick letiltó böngészőbővítmény pontban elérhető böngészőbővítményt letölti és telepíti. Egyéb megoldásként a DoubleClick cookie-kat a Digital Advertising Alliance oldalán a következő linken is kikapcsolhatja.

  Ez a weboldal Piwiket használ, amely egy nyílt forráskódú szoftver a felhasználói hozzáférések statisztikai kiértékeléséhez. A Piwik úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan kis szövegfájlok, amelyek a felhasználó böngészőjében kerülnek tárolásra. Ezek a jelen weboldal használatának kiértékelésére szolgálnak. Az adatok gyűjtésre, kezelésre kerülnek és Németországban szerverekre mentik azokat, hogy anonim felhasználói profilokat hozzanak létre. Ezekhez az adatokhoz tartozik a lehívott weboldal és a fájl neve, a lehívás dátuma és pontos ideje, az átvitt adatmennyiség, üzenet a sikeres lehívásról, a böngésző típusa verzióval együtt, a felhasználó operációs rendszere, a referer URL (az előzőleg látogatott oldal), az IP-cím és a lekérdező kiszolgáló. A személyes IP-cím a kezelés után (IP cím alapján történő vállalatfelismerés) azonnal álnevesítésre kerül az utolsó számblokk törlése által (masking), és sem a cookie-kkal sem pedig más adatokkal nem kerül összekapcsolásra. A cookie-k általi nyomkövetést a felhasználók a böngésző szoftverjük egy megfelelő beállításával vagy a következő linkre kattintva akadályozhatják meg (opt-out).

  26. A SalesViewer® technológia használata:

  Ezen a weboldalon a SalesViewer® GmbH SalesViewer® technológiájával, a weboldal üzemeltetőjének jogos érdekei alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja), adatok kerülnek gyűjtésre és tárolásra marketinges, piackutatási és optimalizálási célokból.

  Ehhez egy javascript alapú kód kerül alkalmazásra, amely a céges adatok gyűjtését és a megfelelő használatot szolgálja. Az ezzel a technológiával gyűjtött adatok egy visszafejthetetlen egyirányú funkcióval (ún. hashinggel) kerülnek titkosításra. Az adatok közvetlenül pszeudonimizálásra kerülnek és ezen weboldal felhasználóinak személyes azonosítására nem használják fel azokat.

  Az adatok gyűjtése és tárolása jövőbeli hatállyal bármikor visszavonható, ha erre az ITT linkre kattint, hogy a SalesViewer® ezen weboldalon belüli jövőbeli adatgyűjtését megakadályozza. Ezáltal ehhez a weboldalhoz egy opt-out cookie kerül elhelyezésre az Ön készülékén. Ha ebben a böngészőben törli a cookie-kat, akkor ismét rá kell kattintania erre a linkre.

   

  Ez az adatvédelmi nyilatkozat (az eredeti német nyelvű szöveg) a DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, amely augsburgi külső adatvédelmi tisztviselőként végzi tevékenységét, együttműködve a kölni informatikai jogi és adatvédelmi jogi ügyvéd, Christian Solmecke-vel, adatvédelmi nyilatkozat generátorával került létrehozásra.