Kapcsolat
  The clean solution

  Adatvédelmi információk beszállítók számára

  az ÁAR (GDPR) általános adatvédelmi rendelet 13., 14. és 21. cikke szerint

  hullám Víz

   

  Az adatvédelem fontos számunkra. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk, hogy az adatait hogyan dolgozzuk fel, és Önt milyen jogok illetik meg.

  1. Ki felelős az adatfeldolgozásért, és kihez fordulhat Ön? 

  Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG
  Englerstr. 3
  77652 Offenburg
  Tel.: 0781/203-0
  E-mail: datenschutz@meiko.de
  Internet: www.meiko.de

  2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei 

  Christoph Boser
  Tel.: 0781/203-0 
  E-mail: datenschutz@meiko.de

  3. A feldolgozás célja és jogalapja 

  Az Ön személyes adatait az általános adatvédelmi rendelet (ÁAR (GDPR)), a szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) és az egyéb releváns adatvédelmi előírások szerint dolgozzuk fel. Az egyes adatok feldolgozása és használata a megegyezés szerinti vagy kért szolgáltatástól függően történik. 

  3.1 Hozzájárulás (ÁAR (GDPR) 6. cikk, 1. bek., a pont) 

  Ha Ön hozzájárult személyes adatainak feldolgozásához, akkor a mindenkori hozzájárulás képezi az abban megnevezett feldolgozás jogalapját. A jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja a hozzájárulásokat. 

  3.2 Szerződéses kötelezettségek teljesítése (ÁAR (GDPR) 6. cikk, 1. bek., b pont) 

  Személyes adatait az Önnel kötött szerződéseink és megállapodásaink végrehajtásához dolgozzuk fel. Személyes adatait emellett a szerződéskötés előtti ügyletek keretében végzendő intézkedések és tevékenységek végrehajtásához is feldolgozzuk. 

  3.3 Jogi kötelezettségek teljesítése (ÁAR (GDPR) 6. cikk,1. bek., c pont) 

  Személyes adatait feldolgozzuk, ha ez a jogi kötelezettségek (pl. kereskedelmi, adózási törvények) teljesítéséhez szükséges. Adatait továbbá az adójogi ellenőrzési és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez, valamint az adatok adatvédelmi és adatbiztonsági célú archiválásához, továbbá adóhatósági vagy más hatósági ellenőrzéshez is feldolgozzuk. Ezen túlmenően szükség lehet a személyes adatok közzétételére hatósági/bírósági intézkedések keretében, bizonyítékszolgáltatási vagy bűnüldözési célokra, továbbá polgárjogi igények érvényesítéséhez is. 

  3.4 Saját jogos érdekeink vagy harmadik személyek jogos érdekei (ÁAR (GDPR) 6. cikk, 1. bek., f pont) 

  Ezenkívül az érdekek mérlegelése alapján jogos érdekeink vagy harmadik személyek jogos érdekeinek érvényre juttatásához is felhasználhatjuk az Ön személyes adatait. Ez a következő célokból történik: 

  • az igények elemzésére és a beszállítók közvetlen megszólítására szolgáló eljárások ellenőrzése és optimalizálása,
  • reklám- vagy piackutatási célokra, ha Ön nem tiltakozott adatainak használata ellen, 
  • adatainak korlátozott tárolására, ha a törlés a tárolás különleges módja miatt nem vagy csak aránytalanul nagy ráfordítással lehetséges, 
  • szolgáltatások és termékek, valamint meglévő rendszerek és eljárások továbbfejlesztéséhez, 
  • statisztikai kiértékelésekhez vagy a piac elemzéséhez, 
  • magánjogi vagy hatósági ügyekhez kapcsolódó tanúsításhoz, 
  • jogi igények érvényesítéséhez és jogi védelemhez olyan jogviták során, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a szerződéses jogviszonyhoz, 
  • magánlak sérthetetlenségéhez fűződő jogunk megfelelő intézkedésekkel történő védelméhez és érvényesítéséhez (pl. kamerás megfigyelés),
  • a „Beszállító által kitöltendő adatlap” című online formanyomtatványunk szerinti adatelemzéshez

  4. Az általunk feldolgozott személyes adatok kategóriái 

  A következő adatokat dolgozzuk fel: 

  • személyes adatok (név, foglalkozás/üzletág és hasonló adatok), 
  • elérhetőségek (cím, e-mail-cím, telefonszám és hasonló adatok), 
  • korábbi beszállítói tevékenységek, 

  Feldolgozunk emellett nyilvános forrásokból (pl. internet, médiumok, sajtó) származó személyes adatokat is. Ha szolgáltatásaink nyújtása szükségessé teszi, akkor olyan személyes adatokat is feldolgozunk, amelyekhez jogos úton harmadik személyektől (pl. címtárkiadóktól, hitelminősítőktől) jutottunk hozzá.

  5. Ki kapja meg az Ön adatait? 

  juttatásáhozVállalatunkon belül azoknak a részlegeknek adjuk tovább az Ön személyes adatait, amelyeknek ezekre az adatokra szerződéses vagy törvényi kötelezettségek teljesítéséhez, ill. jogos érdekeink érvényre jutattásához szükségük van. 

  Ezen túlmenően a következő személyek és szervezetek kaphatják meg az Ön adatait: 

  • általunk alkalmazott teljesítési segédek (ÁAR (GDPR) 28. cikk), támogató tevékenységeket végző szolgáltatók és az ÁAR (GDPR) értelmében vett további felelős személyek és szervezetek, különösen az IT-szolgáltatások, a logisztika, a futárszolgálatok, a nyomtatási szolgáltatások, a külső tárterület-szolgáltatók, az IT-alkalmazások támogatása/karbantartása, az archiválás, a bizonylat-feldolgozás, a könyvelés és kontrolling, az adatmegsemmisítés, a vásárlás/beszerzés, az ügyfélkezelés, a postai direkt marketing, a marketing, a távközlés, a weboldalkezelés, az adótanácsadás, a könyvvizsgálói szolgáltatás és a hitelintézetek területén, 
  • közhivatalok és közintézmények olyan törvényi vagy hatósági kötelezettség fennállása esetén, amely szerint cégünk tájékoztatásra, adatok jelentésére vagy továbbadására kötelezett, illetve az adattovábbítás közérdeket szolgál,
  • szervezetek és intézmények cégünk vagy harmadik személyek jogos érdeke alapján (pl. hatóságok, hitelminősítők, követeléskezelők, ügyvédek, bíróságok, szakértők és ellenőrző szervek),
  • egyéb olyan szervezetek, amelyek kapcsán Ön megadta részünkre az adattovábbítási hozzájárulását. 

  6. Az Ön adatainak továbbítása harmadik ország vagy egy nemzetközi szervezet felé 

  Az EU-n, ill. az EGT-n kívül adatfeldolgozásra nem kerül sor. 

  7. Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait? 

  Amennyiben szükséges, akkor az Ön személyes adatait üzleti kapcsolatunk időtartama alatt kezeljük, ami magába foglalja a szerződés előkészítését és lebonyolítását is. 
  Ezen túlmenően olyan különböző megőrzési és dokumentálási kötelezettségek is vonatkoznak ránk, amelyek többek között a németországi kereskedelmi törvénykönyvből (HGB) és az illetékrendeletből (AO) adódnak. Az ott megszabott megőrzési, ill. dokumentálási határidők legfeljebb tíz évig tartanak az üzleti kapcsolat, ill. a szerződéskötés előtti jogviszony befejeződése után. 
  Végül pedig a törvényi elévülési határidő szerint is alakul a tárolási időtartam, amely például a német Polgári Törvénykönyv (BGB) 195. §-a és az azt követő paragrafusai szerint általában három év, bizonyos esetekben azonban akár harminc év is lehet. 

  8. Mennyiben létezik automatizált döntéshozatal az egyes esetekben? 

  Nem használunk az ÁAR (GDPR) 22. cikke szerinti tisztán automatizált döntéshozatali eljárásokat. Ha egyes esetekben alkalmaznánk ezeket az eljárásokat, akkor értesítjük Önt erről, amennyiben ez törvényileg elő van írva. 

  9. Az Ön adatvédelmi jogai 

  Önnek joga van az ÁAR (GDPR) 15. cikke szerinti tájékoztatásra, az ÁAR (GDPR) 16. cikke szerinti helyesbítésre, az ÁAR (GDPR) 17. cikke szerinti törlésre, a feldolgozás ÁAR (GDPR) 18. cikke szerinti korlátozására, valamint az ÁAR (GDPR) 20. cikkéből adódó adathordozásra. Ezenkívül egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga is fennáll (ÁAR (GDPR) 77. cikk). Az ÁAR (GDPR) 21. cikke szerint a személyes adatok általunk történő feldolgozása elleni tiltakozás joga szintén fennáll. Ez a tiltakozási jog azonban az Ön személyes helyzetének egészen különös körülményei esetén érvényes, miközben cégünk jogai adott esetben szemben állhatnak az Ön tiltakozási jogával. Amennyiben érvényesíteni akarja ezen jogok valamelyikét, akkor kérjük, hogy forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz (datenschutz@meiko.de)

  10. Az Ön adatainak rendelkezésünkre bocsátására vonatkozó kötelezettségei 

  Önnek csak azokat az adatokat kell rendelkezésre bocsátania, amelyek az üzleti kapcsolat megkezdéséhez és lebonyolításához vagy a cégünk és Ön között a szerződés megkötése előtt fennálló jogviszonyhoz szükségesek vagy amelyeknek beszerzésére törvényileg kötelezettek vagyunk. Ezek nélkül az adatok nélkül általában nem lennénk képesek arra, hogy megkössük és végrehajtsuk a szerződést. Ez a később, az üzleti kapcsolat keretében szükséges adatokra is vonatkozhat. Amennyiben ezen túlmenően is kérünk Öntől adatokat, akkor utalni fogunk az adatmegadás önkéntességére. 

  11. Információk az Ön ÁAR (GDPR) 21. cikke szerinti tiltakozási jogáról 

  Önnek bármikor joga van arra, hogy tiltakozást nyújtson be adatainak az ÁAR (GDPR) 6. cikke, 1. bek., f pontja (adatfeldolgozás az érdekek mérlegelése alapján) vagy az ÁAR (GDPR) 6. cikk, 1. bek., e pontja (közérdekű adatfeldolgozás) alapján történő feldolgozása ellen, ha annak olyan alapja van, amely az Ön különleges helyzetéből adódik. Ez az ezen a rendelkezésen alapuló, az ÁAR (GDPR) 4. cikk, 4. pontja értelmében vett profilalkotásra is vonatkozik. 

  Amennyiben tiltakozást nyújt be, akkor felhagyunk a személyes adatai feldolgozásával, hacsak nem tudjuk bizonyítani, hogy a feldolgozást olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, illetve ha a feldolgozás jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál. Adott esetben közvetlen üzletszerzési céllal is feldolgozzuk személyes adatait. Amennyiben nem szeretne reklámanyagot kapni, akkor bármikor joga van ez ellen tiltakozni. A jövőre nézve figyelembe vesszük ezt a tiltakozást. 

  Az Ön adatait többé nem használjuk közvetlen üzletszerzési célokra, ha Ön tiltakozik az ilyen célokra történő feldolgozás ellen. A tiltakozást az 1. pont alatt megadott címre kell eljuttatni, formai megkötés nélkül. 

  12. Panasztételi jog az illetékes felügyeleti hatóságnál 

  Önt panasztételi jog illeti meg az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (ÁAR (GDPR) 77. cikk). 

  A mi esetünkben illetékes felügyeleti hatóság: 

  Baden-Württemberg tartományi adatvédelmi és információszabadsági tisztviselője
  Königstrasse 10 a
  70173 Stuttgart
  Telefon: 0711/615541-0
  poststelle@lfdi.bwl.de